UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva

2023 - 2024

Presentació

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG).
Aquesta Escola Universitària, per la naturalesa dels seus estudis (imparteix els Graus en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport – CAFE) i pel seu tarannà, té un fort compromís amb el món de la salut i l’esport i, per tant, amb la recerca i la transferència de coneixement en aquest àmbit.

A més de la formació de grau, EUSES ofereix el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (màster oficial) que dona la possibilitat de continuar amb els seus estudis tant als estudiants de Fisioteràpia com als de CAFE.

Els factors de risc de lesió i la mateixa incidència lesiva en l’esport són cada vegada més importants. Cal tenir en compte també que en l’àmbit laboral hi ha molta gent que pateix una lesió i no rep l’atenció especialitzada necessària per poder recuperar les capacitats prèvies a aquesta lesió. Amb aquest màster es pretén oferir una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació en lesions específiques, valoració i control del procés; així com la iniciació en tasques investigadores en aquest àmbit de la readaptació.

Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits també es poden aplicar a la readaptació laboral.

Després de 8 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada, el Màster en Readaptació a la Activitat Física i la Competició Esportiva passa de ser un títol propi de la UdG a esdevenir un màster oficial.

Sol·licita informació

 

 

Objectius

 • Formar l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Proporcionar les diferents vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Tenir capacitat per dur a terme una revisió bibliogràfica relacionada amb l’actualització del procés de readaptació i redactar un projecte que hi estigui vinculat.
 • Reconèixer els diferents mecanismes lesius en l’esport.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació amb el seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista socioafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir-lo en compte a l’hora d’interactuar-hi.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber planificar i programar un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la com-petició esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

A qui va dirigit

Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes o metges que vulguin especialitzar-se en una àrea emergent com és la readaptació a la competició esportiva o l’activitat física relacionada amb la salut.

Requisits d'admissió i places

Titulats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i / o Fisioteràpia i / o Medicina segons el seu expedient acadèmic i currículum, en cas que la demanda de places superi l’oferta fixada (45 alumnes).

Els criteris de selecció quedaran establerts amb la següent estructura:

1.- Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d’origen.
2.- Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’altra formació complementària en camps afins als continguts del Màster.
3.- Experiència laboral en els àmbits temàtics del Màster amb certificació de l’empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del Màster.
4.- Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau.
5.- Entrevista amb el director del Màster.

Guia d’accés a màsters.

Programa

 1. Fonaments de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
 2. Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu
 3. Incidència lesiva i factors de risc de lesió
 4. Psicologia en l’esportista en procés de recuperació
 5. Valoració i control del procés de readaptació
 6. Planificació i programació
 7. Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
 8. Bases metodològiques aplicades a la investigació
 9. Metodologia aplicada a la readaptació
 10. Treball final de màster

Metodologia i sistema d'avaluació

A cada matèria s’especifica, en funció dels resultats d’aprenentatge, les metodologies susceptibles de ser utilitzades per al procés d’ensenyament-aprenentatge d’entre les següents:

 • Sessió Magistral
 • Seminaris
 • Debats
 • Presentacions / exposicions
 • Pràctiques de camp / sortides
 • Supòsits pràctics / estudis de casos
 • Treballs
 • Resolució de problemes, exercicis
 • Pràctiques a través de TIC
 • Atenció personalitzada
 • Estudis previs i revisió bibliogràfica
 • Disseny i elaboració del Treball Final de Màster (TFM)

També a cada matèria s’especifica, en funció dels resultats d’aprenentatge, els instruments susceptibles de ser utilitzats per al procés d’avaluació d’entre els següents:

 • Proves objectives de tipus test
 • Proves mixtes (de desenvolupament, curtes i / o test)
 • Proves pràctiques
 • Proves Orals
 • Treballs
 • Pràctiques i proves a través de TIC
 • Treball Final de Màster (TFM)
 • Presentació i defensa del TFM

Professorat

DIRECCIÓ:

 • Ernest Esteve. Director del Grau en Fisioteràpia d’EUSES Campus de Salt, centre adscrit a la UdG. Doctor en Fisioteràpia. Llicenciat en Educació Física. Màster en Alt Rendiment Esportiu i Màster en Evidència Científica en Fisioteràpia. Dirigeix el centre de fisioteràpia i entrenament esportiu SPORTCLÍNIC a Girona.

 

PROFESSORAT:

 • Ángel Aceña. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Máster en Preparació Física en Fútbol i Máster en Prevenció i Readaptació Funcional en l’Esport. Readaptador de diferents equips de futbol professionals.
 • Eduard Alentorn. Doctor en Medicina. Llicenciat en Medicina i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital Quirón Salut (equip Dr. Cugat).
 • Albert Altarriba. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Preparador físic i readaptador postlesió especialitzat en futbol. Professor del Grau de Ciències de l’Esport de la Universitat de Vic.
 • Juanjo Brau. Fisioterapeuta. Dilatada carrera amb 25 anys d’experiència en el FC Barcelona, dels quals 18 amb el primer 1r equip masculí. A més a més, els últims 7 anys com a Cap del Departament de Fisioteràpia i Readaptació.
 • Marcos Chena. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Preparador físic de diferents equips de futbol professionals. Preparador físic i formador de la RFEF.
 • Jaime Fernández. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universidad de León. Àrea de Docència i Investigació de la RFET.
 • Joan Forcades. Llicenciat en Educació Física. Preparador físic de tennistes professionals.
 • Eduard García. Llicenciat en Educació Física. Màster Oficial en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (INEFC de Barcelona, Universitat de Barcelona). Preparador físic i readaptador de futbolistes i tennistes professionals.
 • Oliver Gonzalo. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Universidad Loyola (Sevilla). Àmplia experiència com a preparador físic i readaptador de diferents equips professionals tant de bàsquet com de futbol. Autor de nombroses publicacions científiques.
 • Gabriel Gual. Doctor en Fisioteràpia. Readaptador esportiu. Professor associat a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Fisioterapeuta especialitzat en l’activitat física i l’esport.
 • Àlex Latinjak. Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Lecturer in Sport and Exercise Psychology – University of Suffolk.
 • Milos Mallol. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Fisiòloga de l’exercici i membre del Departament Sport Science del 1r equip FC Barcelona.
 • Víctor Moreno. Doctor en Fisioteràpia (programa Psicologia de la Salut). Màster en Readaptació i Prevenció de Lesions Esportives en el Futbol (Universidad de Castilla-la Mancha, COE i RFEE). Professor de la Universidad Miguel Hernández.
 • Sergi Nuell. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Ha estat preparador físic de la Selecció Espanyola de Waterpolo. Docent de Teoría de l’Entrenament a EUSES-UdG.
 • Carles Pedret. Doctor en Medicina. Especialista en diagnòstic ecogràfic de lesions musculars i tendinoses. Assessor extern de diferents equips i esportistes professionals de fútbol i bàsquet.
 • David Rodríguez. Doctor en Educació Física. Professor de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria.
 • Lluís Sala. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva i Màster Oficial en Rendiment Esportiu. Preparador físic i readaptador de diferents equips professionals de futbol. Actualment a U.S. Salernitana 1919.
 • Igor Sancho. Doctor en Fisioterapia. Especialista en diagnòstic i tractament de tendinopaties de l’extremitat inferior.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Durada, calendari i horari

60 ECTS* (280 h presencials).
*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball personal).

Del 29 de setembre del 2023 al 13 de setembre del 2024.

Horari: divendres de 16 a 21 h, dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h, i diumenge de 9 a 14 h.

Sessions presencials:

Defensa Treball Final de Màster: setmana del 2 de setembre del 2024

Nota: en el cas que no es poguessin realitzar les classes presencials en les dates previstes per motius aliens a l’organització, el màster està preparat per poder continuar les classes amb normalitat a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.
Les classes pràctiques es tornarien a programar, i si finalment no fos possible fer-les, igual que les classes presencials, es realitzarien a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.

Preinscripció i matrícula

Dates de preinscripció: de 10 de febrer a 22 de setembre del 2023.

Preinscripció: https://gacad.udg.edu/preinscripcions/ca. En cas de tenir algun dubte les persones interessades poden escriure un correu electrònic a master-readaptacion@euses.cat.

Documentació a presentar per a la preinscripció (PDF):

 1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada.
 2. Formació acadèmica o professional complementària, si n’hi ha. Certificacions o títols d’altra formació complementària en camps afins als continguts del Màster.
 3. Experiència laboral en els àmbits temàtics del Màster amb certificació de l’empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades si n’hi ha. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del Màster si n’hi ha.
 4. Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau.

Guia d’accés a màsters.

Preu i finançament

6.126,40 €

A aquest preu cal afegir les següents taxes de la UdG:

 • Preus acadèmics (622,12 €)
 • Gestió d’expedient (69,80 €)
 • Serveis docents i administratius en línia (70 €)

Consulteu aquí les beques i ajuts de màster.

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva
Tipologia | Màster oficial
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 1 any
ECTS | 60 / 280 hores presencials
Títol a què dona dret | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva per la Universitat de Girona
Idioma | Espanyol
Lloc de realització | EUSES (Escola Universitària de la Salut i l’Esport) – Francesc Macià, 65, 17190, Salt (Girona)
Preu | 6.888,40 €
Places | 45
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?